ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554

                     จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2554

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

อบ.1

4

5

9

อบ.2

1

4

5

ป.1

3

4

7

ป.2

2

3

5

ป.3

0

2

2

ป.4

3

1

4

ป.5

3

1

4

ป.6

3

2

5

รวม

19

22

41

 

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2555
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2555

ระดับชั้น

จำนวนห้อง

จำนวนนักเรียน

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

อบ.1

1

11

5

16

 

อบ.2

1

0

5

5

 

รวม

2

11

10

21

 

.1

1

3

2

5

 

.2

1

0

3

3

 

.3

1

2

4

6

 

.4

1

0

2

2

 

.5

1

3

1

4

 

.6

1

1

1

2

 

รวม

6

9

13

22

 

รวมทั้งสิ้น

8

20

23

43

 


ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2556
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2556

ระดับชั้น

จำนวนห้อง

จำนวนนักเรียน

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

อบ.1

1

9

1

10

 

อบ.2

1

2

1

3

 

รวม

2

11

2

13

 

.1

1

0

3

3

 

.2

1

3

1

4

 

.3

1

0

2

2

 

.4

1

2

3

5

 

.5

1

0

1

1

 

.6

1

3

1

4

 

รวม

6

8

11

19

 

รวมทั้งสิ้น

8

19

13

32

 


ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2557

 

ระดับชั้น

จำนวนห้อง

จำนวนนักเรียน

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

อบ.1

1

6

2

8

 

อบ.2

1

3

1

4

 

รวม

2

9

3

12

 

.1

1

1

1

2

 

.2

1

0

2

2

 

.3

1

3

1

4

 

.4

1

0

2

2

 

.5

1

1

3

4

 

.6

1

0

1

1

 

รวม

6

5

10

15

 

รวมทั้งสิ้น

8

14

13

27

 

 

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2558

 

ระดับชั้น

จำนวนห้อง

จำนวนนักเรียน

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

อบ.1

1

7

4

11

 

อบ.2

1

4

0

4

 

รวม

2

11

4

15

 

.1

1

4

2

6

 

.2

1

0

1

1

 

.3

1

0

3

3

 

.4

1

3

1

4

 

.5

1

0

2

2

 

.6

1

2

3

5

 

รวม

6

9

12

21

 

รวมทั้งสิ้น

8

20

16

36

 

 

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2559

 

ระดับชั้น

จำนวนห้อง

จำนวนนักเรียน

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

อบ.1

1

5

3

8

 

อบ.2

1

1

1

2

 

รวม

2

6

4

10

 

.1

1

4

0

4

 

.2

1

3

2

5

 

.3

1

0

1

1

 

.4

1

0

3

3

 

.5

1

3

1

4

 

.6

1

0

3

3

 

รวม

6

10

10

20

 

รวมทั้งสิ้น

8

16

14

30

 

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560
ระดับชั้น จำนวนห้อง จำนวนนักเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
อบ.1 1 6 3 9  
อบ.2 1 1 1 2  
รวม 2 7 4 11  
           
ป.1 1 0 1 1  
ป.2 1 4 0 4  
ป.3 1 2 2 4  
ป.4 1 0 1 1  
ป.5 1 0 4 4  
ป.6 1 2 2 4  
รวม 6 8 10 18  
รวมทั้งสิ้น 8 15 14 29  

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2561  (10 มิ.ย. 61)
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้   สพป.น่าน เขต 2
 
 
ระดับชั้น จำนวนห้อง จำนวนนักเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
อบ. 2 1 3 2 5  
อบ.3 1 5 1 6  
รวม 2 8 3 11  
ป.1 1 0 2 2  
ป.2 1 1 1 2  
ป.3 1 6 0 6  
ป.4 1 2 2 4  
ป.5 1 0 1 1  
ป.6 1 0 3 3  
รวม 6 9 9 18  
รวมทั้งสิ้น 8 17 12 29