โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัก   ตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 081-7461845
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติของโรงเรียน

            โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้   .ผาทอง   .ท่าวังผา  .น่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒  เดิมทีเป็นสาขาของโรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา แล้วได้ตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ   เมื่อวันที่   พฤษภาคม  ๒๕๓๔  โดยมีนายนิมิตร  บุญขยาย รักษาการในตำแหน่ง ครูใหญ่  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๒/๒๖  จำนวน      หลัง ๓ ห้องเรียน   ส้วม ๑ หลัง ๒ ที่นั่ง  และ รื้อย้ายบ้านพักครู เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๓๕     รวมมีเนื้อที่ ๓๐ ไร่

                ต่อมาวันที่  ๘ กรกฎาคม  ๒๕๓๖ นายศักดิ์  โนศรี   ได้นำคณะครูและประชาชนในเขตบริการ พัฒนาโรงเรียนและหมู่บ้าน ซึ่งย้ายมาตั้งใหม่ จนทำพิธีเปิดป้ายของโรงเรียน  และ  หมู่บ้านอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๓๗  และได้ก่อตั้งกลุ่มฟื้นฟูภูหลง เพื่อการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ได้ประสานงานกับกลุ่มอนุรักษ์ ธรรมชาติภูสัน กลุ่มโรงเรียนราชพฤกษ์ หน่วยจัดการต้นน้ำหุย ( ๒๐๘๑) ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ  ทุกหน่วยงานของภาครัฐบาล, เอกชน และบุคคลทุกฝ่าย พัฒนาโรงเรียน หมู่บ้าน ปรับปรุง ก่อสร้างอาคารสถานที่  คิดเป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เศษโดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการเลย ดังนี้คือ

                . ปรับปรุงอาคารสถานที่ ปลูกต้นไม้ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้น่าอยู่ 

                . จัดสร้างอาคารถาวร คือ ศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้าน, เสาธง, ที่ดื่มน้ำที่เสริมสารไอโอดีน ศาลา และสระเลี้ยงปลาสองภูเขา , อาคารแสดงนิทรรศการ, อาคารอาบน้ำกลางวัน, อาคารอำนวยการ อาคารเอนกประสงค์, เรือนเพาะชำ และทำพิธีมอบเปิดอาคารต่างๆ ให้เป็นสมบัติของแผ่นดิน เมื่อวันที่  ๑๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๓๙

                ปี ๒๕๔๑ จัดสร้างห้องสมุด ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของโรงเรียน ๑  หลัง  ขนาดกว้าง  x ๖ เมตร ราคา  ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยการสนับสนุนจากนายแพทย์บุญยงค์  วงศ์รักมิตร  มูลนิธิพระพุทธมนต์โชติคุณ และคุณเบญจวรรณ  ติฆะปัญญา   

                ปี ๒๕๔๓  สร้างลานกีฬาเพื่อชุมชนจำนวน ๑ สนาม ขนาดกว้าง ๒๗ ×๒๗  เมตร  งบประมาณ ๑๖๘,๐๐๐  บาท  โดยได้รับงบประมาณจากหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำหุย

                ปี  ๒๕๔๕ ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ สปช. ๖๐๑/๒๖  จำนวน ๑ หลัง ๒ ที่นั่ง

งบประมาณ ๔๕,๔๕๐ บาท

                ปี ๒๕๔๖  สร้างอาคารดอกบัว(อาคารเก็บพัสดุ) ขนาดกว้าง  x   เมตร  งบประมาณ  ๒๖,๕๐๐  บาท  ได้รับการสนับสนุน งบประมาณจากคุณสำเนียง  ธีระทนงวุฒิ และคณะพนักงานธนาคารกรุงเทพจำกัด สำนักงานใหญ่  ช่างจากหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำหุย  แรงงานจากประชาชนบ้านน้ำลัก

ปี ๒๕๔๖  สร้างอาคารเรียน EXA ขนาด ๔ ห้องเรียน โดยได้รับงบประมาณ ๑,๒๓๑,๑๒๘.๔๘ บาท         จาก บริษัท Expert  Alliance  จำกัด ประเทศญี่ปุ่น โดยการประสานจากคุณราวัลย์  บุญธรรม  (FON) และหน่วยงานต่างๆ

                ปี  ๒๕๔๖  ปรับปรุงอาคารอาบน้ำกลางวัน งบประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท  โดยปรับปรุงมุงหลังคา 

ก่อผนัง ปูกระเบื้อง ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณจากคุณพ่อคงศักดิ์ - คุณแม่พรจิต  บุญโสธรสถิตย์

                ปี ๒๕๔๗  สร้างอาคารไทยเมตตาไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการประสานงานของคุณสมปอง  เจริญวงศ์ และ MR. TOSHIKO  KITANO

ปี ๒๕๕๐ ปรับปรุงทาสีอาคารอำนวยการ อาคาร EXA  อาคารสปช.๑๐๒/๒๖ อาคารเอนกประสงค์ ห้องสมุด อาคารดอกบัว อาคารอาบน้ำกลางวัน อาคารไทยเมตตาไทย โดยการสนับสนุน งบประมาณจากคุณราวัลย์  บุญธรรม โครงการพ่อ-แม่อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย และคุณสำเนียง  ธีระทนงวุฒิ

ปี ๒๕๕๐ ปรับปรุงปูกระเบื้องอาคารอำนวยการ อาคาร EXA อาคารเอนกประสงค์ และติดมุ้งลวดห้องเรียนชั้นอนุบาล งบประมาณ ๘๑,๙๖๐ บาท โดยการสนับสนุนจากรถไฟฟ้าบีทีเอส  โรงแรม รีสอร์ท ในเครือเซ็นทารา  และกองทัพอากาศ

                ปี ๒๕๕๑  นายศักดิ์  โนศรี ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต ๒ ไปปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม  และ  เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒  นางสาวมนต์นภัส  มโนการณ์ ได้มาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ ตามคำสั่งแต่งตั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต ๒  เลขที่ ๐๔๐๘๑/๕๔๙  ลงวันที่  ๓๐ มกราคม  ๒๕๕๒

                ปี ๒๕๕๒ ได้รับงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน งบประมาณ ๓๖๐,๖๐๐ บาท

                ปี ๒๕๕๒   ตั้งแต่วันที่   มิถุนายน  ๒๕๕๒  นางสาวมนต์นภัส  มโนการณ์ ลาศึกษาต่อ ในระดับ      ปริญญาเอก  สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต ๒ ได้แต่งตั้ง     นางนภาพร เจริญผล  ครู อันดับ คศ.๒ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ ตามคำสั่งแต่งตั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต ๒  เลขที่   ๔๒๗/๒๕๕๒   ลงวันที่   ๒๘ กันยายน  ๒๕๕๒ 

                ปี ๒๕๕๔ ได้รับงบประมาณสร้างระบบน้ำ จากคณะฅนเมือง 1999 โดยการประสานจากคุณสมภพ อังศุภโชติ งบประมาณ  ๑๓๐,๐๐๐ บาท

                ปี ๒๕๕๕  นางสาวมนต์นภัส มโนการณ์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบเป็ด และ นายมนต์ชัย จาตุประยูร ย้ายจากโรงเรียนบ้านสบสาย มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ ที่ ศธ ๐๔๐๘๑/ว๓๖๔๐ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

ปี ๒๕๕๙ นายมนต์ชัย จาตุประยูร ลาออกจากราชการเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรง ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ ที่ ๓๓๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙  ซึ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต ๒ ได้แต่งตั้ง  นางนภาพร เจริญผล  ครู อันดับ คศ.๓ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ จนถึงปัจจุบัน