โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัก   ตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 081-7461845
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติของโรงเรียน

            โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ ต.ผาทอง  อ.ท่าวังผา จ.น่าน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 เดิมทีเป็นสาขาของโรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา และได้ตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม  2534  โดยมีนายนิมิต  บุญขยาย รักษาการในตำแหน่ง ครูใหญ่ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 จำนวน 1 หลัง3 ห้องเรียน ส้วม 1 หลัง 2 ที่นั่ง  และรื้อย้ายบ้านพักครู เมื่อวันที่ 3 เมษายน  2535 รวมมีเนื้อที่ 12 ไร่

                    ต่อมาวันที่ 8 กรกฎาคม  2536  นายศักดิ์  โนศรี  ได้นำคณะครูและประชาชนในเขตบริการพัฒนาโรงเรียนและหมู่บ้าน ซึ่งย้ายมาตั้งใหม่ ได้ทำพิธีเปิดป้ายของโรงเรียนและหมู่บ้านอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2537 และได้ก่อตั้งกลุ่มฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ได้ประสานงานกับกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติภูสัน  กลุ่มโรงเรียนราชพฤกษ์  หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำหุย (2081) ผู้บังคับบัญชา
ทุกระดับ ทุกหน่วยงานของภาครัฐบาล, เอกชนและบุคคลทุกฝ่าย  พัฒนาโรงเรียน หมู่บ้าน ปรับปรุง ก่อสร้างอาคารสถานที่  โดยได้ทำการปรับปรุงอาคารสถานที่ ปลูกต้นไม้ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้น่าอยู่ จัดสร้างอาคารถาวรประกอบด้วย ศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้าน เสาธง ที่ดื่มน้ำที่เสริมสารไอโอดีน อาคารแสดงนิทรรศการ อาคารอาบน้ำกลางวัน อาคารอำนวยการ อาคารเอนกประสงค์ เรือนเพาะชำและทำพิธีมอบ– เปิดอาคารต่างๆ ให้เป็นสมบัติของแผ่นดิน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์  2539
                     ปี 2541 จัดสร้างห้องสมุด ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของโรงเรียน 1 หลัง ขนาดกว้าง 6x6 เมตร ราคา 100,000 บาท โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิพระครูพุทธมนต์โชติคุณ และ คุณเบญจวรรณ ติฆะปัญญา
                     ปี 2543 สร้างลานกีฬาเพื่อชุมชนจำนวน 1 สนาม ขนาดกว้าง 27x27 เมตร งบประมาณ 178,000 บาท โดยได้รับงบประมาณจากหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำหุย
                     ปี 2545 ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ สปช. 601/26 จำนวน 1 หลัง 2 ที่นั่ง งบประมาณ 45,450 บาท
                     ปี 2546 สร้างอาคารเก็บพัสดุ ขนาดกว้าง 6x6 เมตร งบประมาณ 26,500 บาท ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก คุณสำเนียง ธีระทนงวุฒิ และคณะพนักงานธนาคารกรุงเทพจำกัด สำนักงานใหญ่ ช่างจากหน่ายจัดการต้นน้ำน้ำหุย แรงงานจากประชาชนบ้านน้ำลัก
                     ปี 2546 สร้างอาคารเรียน EXA  ขนาด 4 ห้องเรียน โดยได้รับงบประมาณ 1,231,128.48  บาท จากบริษัท Expert  Alliance  จำกัด ประเทศญี่ปุ่น  โดยการประสานจากคุณราวัลย์  บุญธรรม (FON)  และหน่วยงานต่างๆ
                     ปี 2546 ปรับปรุงอาคารอาบน้ำกลางวัน งบประมาณ 75,000 บาท โดยปรับปรุง
มุงหลังคา ก่อผนัง ปูกระเบื้อง ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณจากคุณคงศักดิ์ บุญโสธรสถิตย์
                     ปี 2547 สร้างอาคารไทยเมตตาไทย ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณโดยการประสานงานจากคุณสมปอง เจริญวงศ์
                     ปี 2550 ปรับปรุงทาสีอาคารอำนวยการ อาคาร EXA อาคารสปช. 106/26 อาคารเอนกประสงค์ ห้องสมุด อาคารดอกบัว อาคารอาบน้ำกลางวัน อาคารไทยเมตตาไทย โดยการสนับสนุน งบประมาณจากคุณราวัลย์ บุญธรรม โครงการพ่อ – แม่อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย และ              คุณสำเนียง  ธีระทนงวุฒิ

ปี 2550 ปรับปรุงปูกระเบื้องอาคารอำนวยการ  อาคาร EXA อาคารเอนกประสงค์ และติดมุ้งลวดห้องเรียนชั้นอนุบาล  งบประมาณ 81,960 บาท  โดยการสนับสนุนจากรถไฟฟ้าบีทีเอส  โรงแรม รีสอร์ท ในเครือเซ็นทารา  และกองทัพอากาศ
               ปี 2551 นายศักดิ์ โนศรี ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจาก สพป.น่าน เขต 2 ไปปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม วันที่ 22 ก.พ. 2552 น.ส.มนต์นภัส มโนการณ์  ได้มาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ และลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก วันที่ 5 มิ.ย. 2552 สพป.น่าน เขต 2 แต่งตั้ง  นางนภาพร  เจริญผล ครูอันดับ คศ. 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
               ปี 2552 ได้รับงบประมาณจาก สพฐ. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน งบประมาณ 360,600 บาท
               ปี 2554 ปรับปรุงระบบน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยคณะฅนเมือง 1999
               ปี 2555  น.ส.มนต์นภัส มโนการณ์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบเป็ด และ นายมนต์ชัย จาตุประยูร  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ ในวันที่ 26 ต.ค. 2555                    
               ปี 2559 นายมนต์ชัย จาตุประยูร ลาออกจากราชการด้วยเหตุเจ็บป่วยร้ายแรง สพป.น่าน เขต 2 ได้แต่งตั้ง นางนภาพร เจริญผล  ครู อันดับ คศ.3 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ จนถึงปัจจุบัน
               ปี 2563 ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ในอาคารเรียน และปรับปรุงระบบน้ำในหมู่บ้าน และโรงเรียน งบประมาณ 88,934 บาท โดยคุณวรคุณ บุญโสธรสถิตย์