โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัก   ตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 081-7461845
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

คำขวัญ

 สุขภาพดี    มีวินัย    ใฝ่ศึกษา    รักษาสิ่งแวดล้อม  พร้อมคุณธรรม

 วิสัยทัศน์  

 โรงเรียนคุณธรรม  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  เรียนรู้สู่มาตรฐาน บริหารด้วยหลักธรรมภิบาล

 

 อัตลักษณ์    

“จิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญา ธำรงรักษาวัฒนธรรมเมี่ยน” 


 

เอกลักษณ์

สุขภาพดี  มีระเบียบวินัย ใส่ใจคุณธรรม