ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

คำขวัญ

 สุขภาพดี    มีวินัย    ใฝ่ศึกษา    รักษาสิ่งแวดล้อม  พร้อมคุณธรรม


 วิสัยทัศน์  

   โรงเรียนคุณธรรม  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  เคียงคู่ประชาคมอาเซียน  เรียนรู้สู่มาตรฐานในปี 2561


 อัตลักษณ์    เอกลักษณ์ 

“จิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญา ธำรงรักษาวัฒนธรรมเมี่ยน”