โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัก   ตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 081-7461845
พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ    

 1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีสำนึกรักษ์ป่าน่าน
 2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
 3. สร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรตามความจำเป็นและความต้องการของผู้เรียนชุมชน ท้องถิ่นและสังคม
 1. ส่งเสริมให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล


 
เป้าประสงค์      

 1. นักเรียนทุกคนมีจิตสำนึกในความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสำนึกรักษ์ป่าน่าน
 2. นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนัก ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 3. ประชากรวัยเรียนทุกคนในสถานศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
 6. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพตาม
       หลักธรรมาภิบาล
 1. สถานศึกษามีรูปแบบวิธีการในการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างและพัฒนา
       เครือข่ายการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย