โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัก   ตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 081-7461845
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ    

          1. พัฒนานักเรียน ครูและโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของครูและนักเรียน

          3. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหาร และการจัดการเรียนการสอน 

          4. พัฒนานักเรียนและครูให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของประชาคมอาเซียน

5. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม

          6. ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

          7. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น

8. บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนและ

    ภาคีเครือข่าย

 

 เป้าหมาย

       1. นักเรียน ครู ผู้บริหารมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

       2. นักเรียน และ ครูมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

       3.ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

  4. ผู้บริหารสถานศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อนำไปสู่สถานศึกษาพอเพียง

      5. ครูน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน

    6. ครูและนักเรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

      7. นักเรียนและครูรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของประชาคมอาเซียน

       8. นักเรียนได้เรียนรู้จากทางไกลผ่านดาวเทียม

       9. นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

      10. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน

       11. นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น

   12. ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาฯและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา