โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัก   ตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 081-7461845
หลักสูตรที่เปิดสอน
โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างเวลาการจัดการเรียนรู้

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ พุทธศักราช 2551

(ปรับปรุง พ.ศ.2559 ระดับชั้นประถมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม

เวลาเรียน

ป.1

ป. 2

ป. 3

ป. 4

ป. 5

ป. 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

ภาษาไทย

240

240

240

200

200

200

คณิตศาสตร์

200

200

200

200

200

200

วิทยาศาสตร์

80

80

80

80

80

80

     สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

    - ประวัติศาสตร์

         - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

         - วัฒนธรรม

         - เศรษฐศาสตร์

     - ภูมิศาสตร์

120

(40)

(80)

 

120

(40)

(80)

 

120

(40)

(80)

 

120

(40)

(80)

 

120

(40)

(80)

 

120

(40)

(80)

สุขศึกษาและพลศึกษา

80

80

80

80

80

80

ศิลปะ

80

80

80

80

80

80

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

80

80

80

80

80

80

ภาษาต่างประเทศ

80

80

80

120

120

120

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)

960

960

960

960

960

960

รายวิชาเพิ่มเติม

    หน้าที่พลเมือง

 

40

 

40

 

40

 

40

 

40

 

40

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมชุมนุม

30

30

30

30

30

30

ลูกเสือ-เนตรนารี

40

40

40

40

40

40

กิจกรรมแนะแนว

40

40

40

40

40

40

กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณะประโยชน์

10

10

10

10

10

10

รวมเวลาเรียน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

120

120

120

120

120

120

รวมเวลาเรียนทั้งหมด

เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ ม.4 ต.ผาทอง  อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 
Webmaster :: wadjanaya@gmail.com Tel. 084-3677799