โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัก   ตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 081-7461845
ข้อมูลอาคารสถานที่
อาคารเรียน1 สปช.102
อาคารเรียน 1  สปช.102 สร้างปี พ.ศ.2535
ข้อมูลอาคารเรียน2
อาคาร EXA  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท Expert Aliance จำกัด ประเทศญี่ปุ่น สร้างปี 2546  ต่อมาปี 2550 ได้รับการปรับปรุง ปูกระเบื้อง ติดมุ้งลวดห้องอนุบาล โดยรถไฟฟ้า BTS โรงแรม รีสอร์ทในเครือเซ็นทาราและกองทัพอากาศ และทาสีโดยโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย
บ้านพักครู
บ้านพักครู สร้างปี 2540 และรื้อย้ายจากหลังเดิมมาสร้างหลังอาคารอำนวยการ ในปี 2551
อาคารอเนกประสงค์
อาคารอเนกประสงค์ แบบสร้างเอง ในปี 2539 โดยการประสานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนบุคคลทั่วไปในการสนับสนุนงบประมาณฯ และในปี 2550 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก รถไฟฟ้า BTS โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราและกองทัพอากาศ ในการปรับปรุงทาสี ปูกระเบื้อง
อาคารอาบน้ำกลางวัน
อาคารอาบน้ำกลางวันแบบสร้างเอง ในปี 2539 โดยการสนับสนุนจาก คุณเบญจวรรณ ติฆะปัญญา ต่อมา ในปี 2546 ได้รับงบประมาณจาก คุณพ่อคงศักดิ์ - คุณแม่พรจิต บุญโสธรสถิตย์ ในการต่อเติม ปรับปรุงปูกระเบื้อง ทาสีใหม่
ห้องสมุด
ห้องสมุด แบบสร้างเอง ในปี 2541 โดยการสนับสนุนจาก นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร ,มูลนิธิพระพุทธมนต์โชติคุณ และคุณเบญจวรรณ ติฆะปัญญา ต่อมาในปี 2550 ได้รับการสนับสนุนจากรถไฟฟ้า BTS โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราและกองทัพอากาศ ในการทาสีอาคารใหม่
อาคารอำนวยการ
อาคารอำนวยการ แบบสร้างเอง ในปี 2539 โดยการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลทั่วไป และได้รับการปรับปรุงทาสีอาคารใหม่จาก รถไฟฟ้า BTS โรงแรม รีสอร์ทในเครือเซ็นทารา และกองทัพอากาศ ในปี 2550
ศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านชาวเมี่ยน
ศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้าน สร้างปี 2539 โดยความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ต่อมาปี 2546 ได้รับการปรับปรุงโดยสหภาพแรงงานแห่งประเทศไทย และอาสาสมัครจากประเทศญี่ปุ่น โดยการประสานจาก   คุณนิรันดร์ จันต๊ะ และ TAFS
อาคารดอกบัว
อาคารดอกบัว สร้างปี 2546 โดยการสนับสนุนจากคุณสำเนียง ธีระทนงวุฒิ และพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัดสำนักงานใหญ่ ปรับปรุงทาสี ปี 2550 โดยคุณสำเนียง ธีระทนงวุฒิ
อาคารไทยเมตตาไทย
อาคารไทยเมตตาไทย (อาคารประกอบอาหาร) สร้างปี 2547 โดยการประสานจากคุณสมปอง เจริญวงศ์ และ
MR.TARUO KITANO ปรับปรุงทาสี ปี 2550