โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัก   ตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 081-7461845
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร

 

ที่

ชื่อ  - สกุล

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

1

นายโชติ ขันหลวง

2535 - 2536

2

นายสัมฤทธิ์ ลักษณะ

2536 - 2536

3

นายศักดิ์ โนศรี

กรกฎาคม 2536 –ธันวาคม 2551

4

นางนภาพร เจริญผล

รักษาราชการแทน

ธันวาคม 2551 –กุมภาพันธ์ 2552

5

นางสาวมนต์นภัส มโนการณ์

กุมภาพันธ์ 2552 –มิถุนายน 2552

6

นางนภาพร เจริญผล

รักษาราชการแทน

มิถุนายน 2552 –กุมภาพันธ์ 2555

7

นางสาวมนต์นภัส มโนการณ์

กุมภาพันธ์ 2555 –ตุลาคม 2555

8

นายมนต์ชัย จาตุประยูร

9 ตุลาคม 2555 – 9 ตุลาคม 2559

9

นางนภาพร เจริญผล

รักษาการในตำแหน่ง ผอ.

10 ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน