โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัก   ตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 081-7461845
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้   ตำบลผาทอง   อำเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน

 

๑. นายธีรพล                          เหลืองตรงกิจ                                   ประธานคณะกรรมการ

๒. นายโหล                            เหลืองตรงกิจ                                   กรรมการ                              

๓. นายธีระชัย                         เหลืองตรงกิจ                                   กรรมการ              

๔. นายวิชัย                            แซ่เติ๋น                                             กรรมการ

๕.นายอัครเดช                        ตั้งเจียมศรี                                        กรรมการ

๖. นายสมพร                          แซ่ตั้ง                                               กรรมการ

๗.นายวรวิทย์                          ลีธนเจริญ                                         กรรมการ

๘.นางวัจนา                            ญาณกรสกุล                                      กรรมการ

๙.นางนภาพร                          เจริญผล                                           กรรมการและเลขานุการ