โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัก   ตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 081-7461845
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2561  (10 มิ.ย. 61)
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้   สพป.น่าน เขต 2
 
 
ระดับชั้น จำนวนห้อง จำนวนนักเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
อบ. 2 1 3 2 5  
อบ.3 1 5 1 6  
รวม 2 8 3 11  
ป.1 1 0 2 2  
ป.2 1 1 1 2  
ป.3 1 6 0 6  
ป.4 1 2 2 4  
ป.5 1 0 1 1  
ป.6 1 0 3 3  
รวม 6 9 9 18  
รวมทั้งสิ้น 8 17 12 29  
 
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2562  (10 มิ.ย. 62)
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้   สพป.น่าน เขต 2
 
 
ระดับชั้น จำนวนห้อง จำนวนนักเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
อบ. 2 1 2 0 2 พิเศษ(3ขวบ) 2 คน
อบ.3 1 2 2 4  
รวม 2 4 2 6  
ป.1 1 4 1 5  
ป.2 1 0 2 2  
ป.3 1 1 1 2  
ป.4 1 5 0 5  
ป.5 1 2 2 4  
ป.6 1 0 1 1  
รวม 6 12 7 19  
รวมทั้งสิ้น 8 16 9 25  27

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2563  (10 พ.ย. 63)
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้  สพป.น่าน เขต 2
 
ระดับชั้น จำนวนห้อง จำนวนนักเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
อบ. 2 1 1 1 2  
อบ.3 1 2 0 2  
รวม 2 3 1 4  
ป.1 1 2 2 4  
ป.2 1 4 1 5  
ป.3 1 0 2 2  
ป.4 1 1 2 3  
ป.5 1 5 0 5  
ป.6 1 2 3 5  
รวม 6 14 10 24  
รวมทั้งสิ้น 8 17 11 28  

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2564
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2564 (10 มิ.ย. 64)
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้  สพป.น่าน เขต 2
 
ระดับชั้น จำนวนห้อง จำนวนนักเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
อบ. 2 1 1 0 1  
อบ.3 1 2 1 3  
รวม 2 3 1 4  
ป.1 1 1 1 2  
ป.2 1 2 2 4  
ป.3 1 4 1 5  
ป.4 1 0 2 2  
ป.5 1 1 1 2  
ป.6 1 5 0 5  
รวม 6 13 7 20  
รวมทั้งสิ้น 8 16 8 24  จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2564 (10 พ.ย. 64)
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้  สพป.น่าน เขต 2
 
ระดับชั้น จำนวนห้อง จำนวนนักเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
อบ. 2 1 1 1 2  
อบ.3 1 2 1 3  
รวม 2 3 2 5  
ป.1 1 3 1 4  
ป.2 1 2 2 4  
ป.3 1 5 1 6  
ป.4 1 0 2 2  
ป.5 1 1 1 2  
ป.6 1 5 0 5  
รวม 6 16 7 23  
รวมทั้งสิ้น 8 19 9 28  

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2565
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2565 (10 มิ.ย. 65)
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้  สพป.น่าน เขต 2
 
ระดับชั้น จำนวนห้อง จำนวนนักเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
อบ. 2 1 2 1 3  
อบ.3 1 2 0 2  
รวม 2 4 1 5  
ป.1 1 2 1 3  
ป.2 1 2 1 3  
ป.3 1 2 2 4  
ป.4 1 5 1 6  
ป.5 1 0 2 2  
ป.6 1 1 1 2  
รวม 6 12 8 20  
รวมทั้งสิ้น 8 16 9 25