โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัก   ตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 081-7461845
โครงการ
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน รักการเรียนรู้
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน รักการเรียนรู้
ประกอบไปด้วยกิจกรรม 4 ด้าน คือด้านผู้บริหาร ,ด้านครู ,ด้านนักเรียน และด้านทรัพยากรสารสนเทศ,มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาแต่ละด้านหลายกิจกรรมเช่น ด้านผู้บริหาร มีกิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน กิจกรรมชุมชนรักการอ่าน
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.08 KB
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประกอบด้วยกิจกรรมสวนหย่อมหน้าห้องเรียน,กิจกรรมอนุบาลต้นไม้ในเรือนเพาะชำ,กิจกรรมคืนกล้วยไม้สู่ป่า,กิจกรรมสวนครัวและไม้ดอกลอยฟ้า
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.7 KB
โครงการจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม
โครงการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมฯ
กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา,กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ,กิจกรรมประชุมชั้นเรียน,กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.02 KB
โครงการพัฒนาบุคลากร
โครงการพัฒนาบุคลากร
มีการสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาตนเอง และนำความรู้ความสมารถมาพัฒนางานและพัฒนาผู้เรียนต่อไป
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.63 KB
โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย
โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย
มีกิจกรรมนิเทศภายใน ซึ่งประกอบด้วยการประชุมวิชาการ  การเยี่ยมชั้นเรียน  การให้คำปรึกษาแนะนำ ,การศึกษาดูงาน เพื่อร่วมกันพัฒนผู้เรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลายโดยคำนึงถึงความสนใจและความสามารถของผู้เรียน
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.44 KB
โครงการส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิต
โครงการส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิต
ประกอบด้วย กิจกรรมอาบน้ำกลางวัน ,การตรวจสุขภาพประจำวัน ,การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ,การนั่งสมาธิก่อนเข้าห้องเรียน เป็นต้น
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 39.42 KB
โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ประกอบด้วยกิจกรรมอบรมนักเรียน กิจกรรมบันทึกความดี กิจกรรมของหายได้คืน กิจกรรมฝากเงินวันละ 1 บาท  เป็นต้น
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43.16 KB
โครงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
โครงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ จัดกิจกรรมสวนหย่อมหน้าห้องเรียน มุมสบายได้ความรู้เพื่อใช้เป็นที่อ่านหนังสือแก่ผู้ใช้บริการ และปรับภูมิทัสน์ในโรงเรียนให้วยงาม ร่มรื่น
โครงการฝึกทักษะพัฒนาอาชีพ
โครงการฝึกทักษะพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมเกษตรเพื่อการเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง มีการเลี้ยงกบ ปลาดุก จิ้งหรีด และเห็ดนางฟ้า เป็นต้น
โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระฯด้วยเทคโนโลยี
โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระฯด้วยเทคโนโลยี เนื่องจากเด็กสนใจสื่อการเรียนประเภท E-book และสื่อ CAI มาก เพราะเด็กสามารถเรียนรู้ได้เอง และสามารถเรียนซ้ำๆเมื่อไม่เข้าใจ โรงเรียนจึงจัดสื่อประเภทนี้ไว้บริการในห้องสมุดเพื่อให้ครูผู้สอนใช้เป็นสื่อการสอน และเด็กสามารถเข้ามาใช้บริการในเวลาว่างได้
โครงการสร้างเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี
โครงการสร้างเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี จัดกิจกรรมศิลปะเพื่อสิ่งแวดล้อมโดยมี ครูสมบัติ แก้วทิตย์ ครูอาสามาสอนเด็กด้านศิลปะและส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีครูดนตรี มาสอนดนตรีไทย แก่เด็กๆ
ตามนโยบายไทยเข้มแข็ง
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา คณะครูเข้ารับการอบรมหลักสูตร 2551 และร่วมกันจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 2553 , หลักสูตรสาระการเรียนรู้ 8 สาระ  ,การวัดประเมินผล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนมีศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านชาวเมี่ยนเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่เด็ก และชุมชนตลอดจนบุคคลที่สนใจ นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมปักผ้า ทำไม้กวาดดอกหญ้าโดยมีภูมิปัญญาชาวบ้านในชุมชนมาให้ความรู้
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียน
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้ารับการแข่งขันตามความถนัด ในระดับกลุ่มฯ ระดับเขตพื้นที่ เพื่อฝึกความเชื่อมั่นในตนเอง การกล้าแสดงออก และได้รับประสบการณ์ที่ดี
โครงการส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
โครงการแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
โครงการส่งเสริมความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
โครงการระบบจัดการสาธารณูปโภคพื้นฐาน
การพัฒนาสถานศึกษาทั้งระบบให้บรรลุผล จะต้องมีระบบสาธารณูปโภคที่พร้อมจึงจะดำเนินกิจกรรมต่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้จึงเห็นความสำคัญในการจัดการระบบน้ำ ไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง โทรศัพท์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ตลอดจนชุมชนบ้านน้ำลัก