โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัก   ตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 081-7461845
ภาคีเครือข่าย
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ, ผู้ปกครองและชุมชนบ้านน้ำลัก
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ, ผู้ปกครองและชุมชนบ้านน้ำลัก เป็นภาคีเครือข่ายที่สำคัญในการร่วมวางแผนการพัฒนาในด้านต่างๆ  ร่วมแรงรวมใจกับคณะครู ตลอดจนเครือข่ายอื่นๆ...จึงทำให้มีน้ำลักใต้ในวันนี้
คุณเบญจวรรณ ติฆะปัญญา และคณะ
คุณเบญจวรรณ ติฆะปัญญา และคณะ ร่วมพัฒนาโรงเรียนของเรา ตั้งแต่ พ.ศ.2539 สร้างอาคารอาบน้ำกลางวัน,ห้องสมุด,สนับสนุนงบประมาณซื้อสบู่ ยาสีฟัน รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆในการดำเนินโครงการอาบน้ำกลางวัน,สนับสนุนอาหารกลางวัน,เสื้อผ้า ตลอดจนอุปกรณ์การเรียน
คุณสำเนียง ธีระทนงวุฒิ และคณะ
คุณสำเนียง ธีระทนงวุฒิ และคณะ ร่วมพัฒนาสถานศึกษา ตั้งแต่ ปี 2539 ประสานงบประมาณฯ สร้างอาคารอำนวยการ อาคารอเนกประสงค์ อาคารดอกบัว และสนับสนุนบัตเตอร์เลี่ยน อุปกรณ์อื่นๆในการส่งเสริมด้านสุขภาพ
หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำหุย
หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำหุย โดยหัวหน้าสถาพร สัปปพันธ์ ร่วมพัฒนาโรงเรียนตั้งแต่ปี 2537 สนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาด้านอาคารสถานที่ บุคลากรสอนชั้นอนุบาล และงบประมาณฯในการสร้างลานกีฬา และงบประมาณต่างๆในการพัฒนาผู้เรียน
ผอ.สุเมธ สายสูง และศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดน่าน
ผอ.สุเมธ สายสูง และศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดน่าน(ปี 2544) ประสานให้ได้มาซึ่งจานรับสัญญาณดาวเทียม อุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้า และ อุปกรณ์กีฬา เป็นต้น
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โครงการ ADP น้ำพุ
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โครงการ ADP น้ำพุ สนับสนุนงบประมาณดำเนินกิจกรรมเกษตรเพื่อการเรียนรู้ หนังสือห้องสมุด จัดกิจกรรมอื่นๆร่วมกับโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนตำบลผาทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลผาทอง สนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวัน และงบประมาณในการพัฒนาเด็กอีกหลายรายการ นอกจากนี้ยังสนับสนุนครูพี่เลี้ยงเด็กในการจัดการเรียนการสอนแก่เด็กอนุบาล เพราะโรงเรียนมีบุคลากรไม่เพียงพอ
คุณสมภพ อังศุภโชติและคณะฅนเมือง 1999
คุณสมภพ อังศุภโชติและคณะฅนเมือง 1999 สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ ในปี 2545
คุณโรเจอร์ อี.ฮาร์มอน และคณะ
คุณโรเจอร์  อี.ฮาร์มอน และคณะประเทศสหรัฐอเมริกา สนับสนุนเครื่องปริ้นเตอร์ อุปกรณ์การเรียนต่างๆ
คุณราวัลย์ จันต๊ะ และโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย
คุณราวัลย์ จันต๊ะ ประสานอาคาร EXA จากประเทศญี่ปุ่น ในปี 2546 และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนในโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย 
พนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด สำนักงานใหญ่
พนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด สำนักงานใหญ่ โดยการประสานของคุณสำเนียง ธีระทนงวุฒิ สนับสนุนงบประมาณสร้างอาคารดอกบัว(เก็บวัสดุอุปกรณ์) ปี พ.ศ.2546 และสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนต่างๆ
TAFS , JAFS และสหภาพแรงงานแห่งประเทศไทย
TAFS , JAFS และสหภาพแรงงานแห่งประเทศไทย โดยการประสานจากคุณนิรันดร์ จันต๊ะ สนับสนุนงบประมาณและดำเนินการปรับปรุงศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านชาวเมี่ยน ปี พ.ศ.2546
คณะคุณสมปอง เจริญวงศ์
คุณสมปอง เจริญวงศ์ พร้อมด้วยคณะ ได้สนับสนุนงบประมาณสร้างอาคารไทยเมตตาไทย(ห้องครัว) ปี พ.ศ.2547 และสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้า และอุปกรณ์กีฬา
โครงการพ่อ-แม่อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย
โครงการพ่อ-แม่อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย โดยคุณมาซาโกะ มายดะ และคุณราวัลย์ จันต๊ะ สนับสนุนข้าวสารอาหารแห้งแก่เด็กทุกเดือน และทุนการศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น 
คณะ OFF ROAD
คณะออฟโรด สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ฯลฯ ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬากับเด็กๆ
มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยพายัพ สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์มือสอง ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2549 - 2551 เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในห้องคอมพิวเตอร์
คุณเดชา สงค์ประเสริฐ
คุณเดชา สงค์ประเสริฐ ผู้ประสานคอมพิวเตอร์ สื่อการเรียนการสอน และหนังสือพระราชทานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี,ประตูฟุตบอลเหล็ก 7 คน ,และของขวัญวันเด็กแห่งชาติ
ครูสมบัติ แก้วทิตย์
ครูสมบัติ แก้วทิตย์ ครูอาสาปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ สอนศิลปะแก่เด็กๆ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ และการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
รถไฟฟ้า BTS โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา และกองทัพอากาศ
รถไฟฟ้า BTS โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา และกองทัพอากาศ ในปี 2551 สนับสนุนงบประมาณทาสี
ปูกระเบื้อง ติดมุ้งลวดห้องอนุบาล รวมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน และเสื้อกันหนาวแก่นักเรียน
true ปลูกปัญญา
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ true ปลูกปัญญา ในปี พ.ศ.2552 โดยทางโรงเรียนได้บูรณาการการจัดการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี จากสื่อการเรียนรู้ true 8 กลุ่มสาระฯ ตั้งแต่ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 และ สื่อ true click life ตั้งแต่ ชั้นอนุบาล - ป.6 นักเรียนตั้งใจเรียนมากและส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นให้สูงขึ้น
คุณจันทร์นภา สายสมร และลามิน่าฟิล์ม
คุณจันทร์นภา สายสมร และลามิน่าฟิล์ม สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษาและเสื้อผ้าแก่เด็กๆ
กลุ่มเฮาฮักน่าน
กลุ่มเฮาฮักน่าน เป็นกลุ่มเยาวชนในจังหวัดน่านที่รวมตัวกันเพื่อแบ่งปันแก่น้องๆในถิ่นทุรกันดาร ได้สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ผ้าห่ม รวมทั้งเสื้อกันหนาวแก่น้องๆ
ธารน้ำใจสู่ชนบท โดยโรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร
ธารน้ำใจสู่ชนบท จากโรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร โดยคณะครูและนักเรียนร่วมกันบริจาคทรัพย์ เสื้อผ้า หนังสือเพื่อแบ่งปันให้เด็กๆ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องครัวในการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน
คณะอาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลน่าน
คณะอาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลน่าน ร่วมกับเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อ.ภูเพียง จ.น่าน สนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวัน อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้า และจัดกิจกรรมวันเด็ก ปี 2552
คณะอาจารย์ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
คณะอาจารย์ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ได้มาออกค่ายปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติ และป่าต้นน้ำ ที่โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ วันที่ 12-14 ธันวาคม 2553
คณะฅนเมือง 1999

คณะฅนเมือง 1999 สร้างระบบน้ำให้แก่โรงเรียนและชุมชน ในปี 2554

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านน้ำโมง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านน้ำโมง สนับสนุนยาสามัญประจำบ้าน ฉีดวัคซีน และตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนทุกภาคเรียน