โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัก   ตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 081-7461845
รายงานการประเมินตนเอง(SAR)
SAR ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.79 MB
SAR ระดับปฐมวัย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.69 MB