โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัก   ตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 081-7461845
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ 7 ก.ย.65
วันที่ 7 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ จัดกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ได้ร่วมกันพิจารณาการดำเนินโครงการ กิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2565 ก่อนสิ้นปีงบประมาณตลอดจนร่วมกันพิจารณารายชื่อนักเรียนกลุ่มใหม่ที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองตามค่าคะแนนการวัดรายได้ทางอ้อม (PMT) เพื่อพิจารณารับรองข้อมูลโดยสถานศึกษาเพื่อการรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 12 คน จากกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ให้ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2565,15:34   อ่าน 178 ครั้ง