ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานส่งเสริม

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายมานพ หาญยุทธ
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
4 หมู่ 1 ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล