ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะครูในโรงเรียน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : วัจนา ญาณกรสกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0843677799
อีเมล์ : wadjanaya@gmail.com
ที่อยู่ :
12 ม.1 ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2538 ค.บ. / เอก การศึกษาปฐมวัย สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล