ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะครูในโรงเรียน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นภาพร เจริญผล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การประถมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0817461845
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2536 ค.บ. /เอก การประถมศึกษา สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ชุดการจัดการเรียนรู้เรื่อง การปักผ้าลายเมี่ยน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้