ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานส่งเสริม

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ฤทัยรัตน์ ไชยคำ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0892630076
อีเมล์ : yingying_jajajaja@hotmail.com
ที่อยู่ :
130 หมู่ 5 ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล