ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางนภาพร เจริญผล
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวัจนา ญาณกรสกุล
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางชุมพร จันทร์ปุนะ
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ