โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัก   ตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 081-7461845
คณะผู้บริหาร

นางนภาพร เจริญผล
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวัจนา ญาณกรสกุล
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางชุมพร จันทร์ปุนะ
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ