ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวัจนา ญาณกรสกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางชุมพร จันทร์ปุนะ
ครู คศ.3