โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัก   ตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 081-7461845
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวัจนา ญาณกรสกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางชุมพร จันทร์ปุนะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3