ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะครูในโรงเรียน

นภาพร เจริญผล
ครู คศ.3 รักษาการแทนผู้อำนวยการ

วัจนา ญาณกรสกุล
ครู คศ.3

ชุมพร จันทร์ปุนะ
ครู คศ.3

นิชานาถ ทาเป๊ก
พนักงานราชการ

นิคม อินทะพนา
พนักงานราชการ