โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัก   ตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 081-7461845
คณะครูในโรงเรียน

นภาพร เจริญผล
ครู คศ.3 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0817461845

วัจนา ญาณกรสกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0843677799
อีเมล์ : wadjanaya@gmail.com

ชุมพร จันทร์ปุนะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0861829733

นายอนุรักษ์ เขื่อนแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

ณิชกานต์ แก้วแดง
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 0956827441
อีเมล์ : Anuchalekki@gmail.com