ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะครูในโรงเรียน

นภาพร เจริญผล
ครู คศ.3 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วัจนา ญาณกรสกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

ชุมพร จันทร์ปุนะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นิคม อินทะพนา
พนักงานราชการ

กุลชดาภา ตนะทิพย์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/0