โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัก   ตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 081-7461845
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะครูในโรงเรียน

นภาพร เจริญผล
ครู คศ.3 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

วัจนา ญาณกรสกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

ชุมพร จันทร์ปุนะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3